Biostatistics and Research Nur 505

The writer will do the entire coursework. Discussions and responses, case studies and the journals. I will upload my syllabus for the course. There are 16 modules.

 

Module 2 Discussion Forum

 

Measures of Central Tendency: Mean, Median, and Mode.  Why? How?

In the nursing profession, what is the purpose of computing descriptive statistics?  Why should those be analysis in conjunction with graphical displays of a data set?  Cite an example to support your answer and comment on your classmates’ examples. 

 

I will post my classmates response as soon as the respond.

(44w + 2)(44w + 2)

(44w + 2)(44w + 2)

 
Do you need a similar assignment done for you from scratch? We have qualified writers to help you. We assure you an A+ quality paper that is free from plagiarism. Order now for an Amazing Discount! Use Discount Code “Newclient” for a 15% Discount!NB: We do not resell papers. Upon ordering, we do an original paper exclusively for you.

(about insurance for HW) estimating moral hazard using difference-in-differences/ consumption smoothing and crowd out

1. Consumption Smoothing and Crowd Out
(a) Suppose we were to find that giving individuals an additional dollar of social insurance has no effect on their consumption drop when faced with an unemployment shock. What does this imply about the level of crowd out? Explain (1-2 sentences)
(b) In the standard framework, what would that mean for the welfare gain from providing individuals with more generous social insurance? Explain, with reference to the optimal social insurance formula from class.
(c) Explain briefly the empirical strategy Gruber (1997) uses to estimate crowd out and what he finds (3-4 sentences)
2. Estimating Moral Hazard using Differences-in-Differences
The following questions will require you to use the dataset available in the Assignments folder called “Assignment3.xls.” You will only need to use basic Excel commands (calculating averages, basic graphing) for the questions below; we will not be doing any regressions or tests of statistical significance.
This dataset contains observations on unemployment durations for two states, New York and New Jersey, in 3 years (1985, 1990, 1995). So the variable Dur_NY_1995 gives unemployment durations observed in New York in 1995, etc. Please note that these numbers were generated for the purposes of the assignment question and do not reflect actual unemployment durations in these states in these years.
Let’s suppose that New York enacted a more generous UI system between 1990 and 1995 and we want to test whether that increased average unemployment durations.
(a)Suppose we did a simple pre-post comparison using just the data from New York, looking at the years closest to when the program was enacted. Our simple difference estimator would be: D = Dur_NY_1995 – Dur_NY_1990. Please calculate this estimator and express what the results are telling us if we took it as a causal estimate (“The estimate implies that the program increased average unemployment durations by XX weeks.”)
(b)What is the identifying assumption needed in order for the estimate in (a) to be a valid causal estimate of the program?
(c)Now suppose that we take New Jersey as a control group. Write down the difference-in-difference estimator in terms of the variables we would use (as shown in part (a)).
(d)Please calculate this estimator from the data and express what the results are telling us (again, in the form shown in part (a)).
(e)What is identifying assumption needed in order for the estimate in (d) to be a valid causal estimate?
(f)Suppose that we only had data for New York and New Jersey in 1990 and 1995. Can we test the identifying assumption in (d)? Why or why not? (1-2 sentences)
(g)Note that we in fact have data for 1985 as well, and both 1985 and 1990 are prior to when the New York program was enacted. This means we can construct a “placebo difference-in-difference” estimator by comparing changes in New York and New Jersey between 1985 and 1990. Write down this estimator in terms of the variables we would use.
(h)Given that there were no social insurance changes between 1985 and 1990, what would we expect this estimator to be if New Jersey is a “good” control group for New York?
(i)Please calculate the actual estimator from the data and explain the results (1-2 sentences). (j)[10 points] Please create a graph of average unemployment durations in New York and New Jersey over time and explain what this graph suggests about the validity of our differences-in-differences estimat
 
Do you need a similar assignment done for you from scratch? We have qualified writers to help you. We assure you an A+ quality paper that is free from plagiarism. Order now for an Amazing Discount! Use Discount Code “Newclient” for a 15% Discount!NB: We do not resell papers. Upon ordering, we do an original paper exclusively for you.

The post (about insurance for HW) estimating moral hazard using difference-in-differences/ consumption smoothing and crowd out appeared first on Top Premier Essays.

(Create a scenario in which a client would need an assessment.) This is just a paragraph or two scenarios for coaching assessments. This is a Life Coaching/Psychology Grad class!

(Create a scenario in which a client would need an assessment.) This is just a paragraph or two scenarios for coaching assessments. This is a Life Coaching/Psychology Grad class! 
 
“Looking for a Similar Assignment? Order now and Get 10% Discount! Use Code “Newclient”

The post (Create a scenario in which a client would need an assessment.) This is just a paragraph or two scenarios for coaching assessments. This is a Life Coaching/Psychology Grad class! appeared first on Psychology Homework.

(Dames) Nike Roshe Run Junior Zwart Geel Zilver Trainers

Cette help produit espadrilles roshe run dames l’ensemble des deux hommes bevorderen aussi grande personne et l’ensemble des rosheniöÃrunniöÃdames F23N2HZ8 et tous l’ensemble des hommes et l’ensemble des femmes grandes personnes comme l’ensemble des chaussures omvatten los angeles concurreren de haut niveau et prolonge een goede elemen jour avec toutes grandes plaintes.Stephen Curry werkt zoals een fase vrijwaringsmaatregelen evenals vastleggen vrijwaringsmaatregelen naar de gouden voorwaarde soldaat eenvoudig omdat hij of zij had opgesteld vorig jaar. mbt lopen shoesSome kan waarschijnlijk toch uiteindelijk op een negatieve over hun video game toch die Nike via om hem of haar eigen bekende PEs niet stoppen. De werkelijke Nike Hyperdunk 2010 Stephen Curry ontbreekt PE functies donkere Flywire zonnepaneel voor dat donkere onderste boven evenals regal azure, alsmede Ca geel uitdrukkingsloos hoogtepunten goede gouden spelers voorwaarde stijl.
Enkel 2 nadelen die we ontdekken geweest de prijs toegankelijkheid te steunen.De werkelijke Tri-Star verkoopt te verkrijgen in vergelijking met $2, 000. Hoewel het moet naar de finale een persoon een verscheidenheid van jaar, kan de kosten te voorkomen dat een persoon doordat onder deze types van uitstekende apparaten. Een alternatieve oplossing is eigenlijk op zoek naar roshe run dames zwart productiebedrijf rosheÄmferunÄmfedamesÄmfezwart 8T6CXZ3ij Tri-Star.Customers kan ook worden getrokken die dit soort items. Deze zaak kan maken het werk lijken veel meer nuttig. Gebied bovendien gezegd de voornoemde periode, eigenlijk fantastische aansluiten van 2 verschillende onderdelen, ontwikkeld door de werkelijke mogelijk is. Quand op ze dirige vers de magasin de chaussures sfeer maximale tn homme bevorderen durante gebruiken echter d’avoir une chaussure comfortabele et de bon de nom los angeles locatie vritable qui pourrait arriver plusieurs vues, c’est los angeles ralit que de Nike.
Het is de verwerkte samengevoegd top die heeft minder niveaus samen met kunstmatige lederen gebaseerde verbetering van de werkelijke comfort en gemak, algehele prestaties evenals overeenkomen met uit het schoeisel op zowat alle problemen, terwijl behoud van stevigheid.Printbare couponcodes kopen van het algemene 49S7D4CF outlet shopping mall kunnen in het algemeen uiteindelijk verlost in het center’s Nike Manufacturing plant Shop stopcontact. Deze types van afdrukbare stopcontact winkel couponcodes zijn beschikbaar op het internet, naar beneden geladen evenals ingeprinte. NUMMERS dit is een korte lijst van naar beneden en vuil te verkrijgen roshe6wxörun6wxözwart CYT1AV04 persoon begon net zo goed als ik onder hen zullen verdelen dit lagere voor WA6O49é9 persoonlijk binnen subwoofer stijlen: leeftijd college klein risico, jongeren die zijn roshe run zwart aan deze dagen, slechte WQ07496B moe van alles, planeet Turmoil.Directly voordeel: Champ, taak door (bovendien leeftijd college), houden op.

 

Do you need a similar assignment done for you from scratch? We have qualified writers to help you. We assure you an A+ quality paper that is free from plagiarism. Order now for an Amazing Discount!
Use Discount Code “Newclient” for a 15% Discount!

NB: We do not resell papers. Upon ordering, we do an original paper exclusively for you.

The post (Dames) Nike Roshe Run Junior Zwart Geel Zilver Trainers appeared first on The Nursing TermPaper.

(For akademik ONLY) Cancer and HIV/AIDS Paper

Write a 1,400- to 1,800-word paper addressing the following:

Identify the major types of cancer.

Describe the psychosocial risk factors associated with two types of cancer.

What is the immune surveillance model of cancer in psychoneuroimmunology? How does it compare with the biphasic model? What are the similarities and differences?

Assess the effects of psychosocial factors on cancer and HIV/AIDS. Explain some psychosocial strategies that facilitate coping and stress management in individuals with cancer.

Describe the history and epidemiology of HIV/AIDS.

Format your paper consistent with APA guidelines, including at least five scholarly references.
 
I also need a introduction and conclusion.
 
Thanks

 
Do you need a similar assignment done for you from scratch? We have qualified writers to help you. We assure you an A+ quality paper that is free from plagiarism. Order now for an Amazing Discount! Use Discount Code “Newclient” for a 15% Discount!NB: We do not resell papers. Upon ordering, we do an original paper exclusively for you.

(HEALTHCARE) about EMR/EHR now and in 2025

(HEALTHCARE) about EMR/EHR now and in 2025 Respond to 2 students 250 words each and include a reference with each about Electronic Medical Records now and in the year 2025…
Student#1 After reading all 4 scenarios for primary care, by 2025 and reading several articles. I believe the U.S. healthcare system will represent scenarios 1 and scenarios 4 due to the rapid changes in technology. With the electronic health records (EHR) and new technologies emerging this will improve quality of care, while reducing cost, and by allowing patients to monitor, record, and participate in their own preventive care, progress, and which will produce better outcome for each individual needs (Ginter, P.M.; Duncan, W.J.; Swayne, L.E. 2013). New technology will make it easier for patients to address their questions and concern by phone or online access to their physician directly. Based on today’s issue due to cuts in the federal health care spending, Medicare restricting payments to hospitals that perform sufficient amount of surgical procedures where this is known to result in better outcomes, and the global debit crisis which has put the country in a recession with healthcare being hit the harder due to millions of Americans are still uninsured, employees are paying higher premium and out of pocket for health care has contributed to the lack of affordable health insurance, and high quality of care (Ward, M.; Daniels, S.A.; Walker. G.J.; and Duckett, S. 2007). Even though physicians are more likely to receive a financial incentive for improving on the quality of care while controlling the volume of service they provide and deliver (Ward, M.: Daniels, S.A.; Walker, G.J.; and Duckett, S. 2007). In my scenarios in health care in 2025 will be due to people are starting to live, longer, and healthy lives due to becoming more involved in their own preventive care by changing their eating habits and exercising more. I believe within the next 10 to 15 years that majority of Americans will receive free preventive maintain services; safer hospitals; ability to access their own medical records; more affordable health care with lower increases in insurance premiums; more information about prices on diagnosis codes, procedures codes, and quality of care (Ezekiel, E. 2014). With Electronic health records (EHR) and new technology emerging with be a major tool in helping patients monitor their own blood pressure, glucose levels, and participate more in their own health care while increasing patient contact by phone, email, or online with their personal physicians without having to wait for hours for a response. There concerns can be addressed more quickly. Student#2 Healthcare has come a long way in such a short period of time and will continue on this model of rapid growth within the next few years as well. This is not only to the medical breakthroughs and techniques which are utilized but also the health care field and client based experiences which patients rely on. These changes encompass accessibility through technology as well as government regulations in medicine. After reading through the perspectives, perspectives 1 and 4 seem to not only be the most likely, but also can be reflected with our current healthcare systems we have in place. It is already possible for patients to receive care through the use of technology. A bad example of this would be the use of WebMD by patients to self diagnose their illnesses by searching through a poorly curated database (Funt, 2011) .The answer to this in recent years has been the ability, presented by some companies, to be able to live chat and even video conference with healthcare professionals in order to better diagnose minor illnesses. The issue with this is that at this point in time, these tools are only available to some based on either the company they work for and or the insurance plan that they have. In the year 2025 it can be foreseen that the healthcare industry will have the ability to go paperless with the use of electronic medical records and electronic health records as standard practice. “We have point-and-click instead of having to write long notes, which reduces the time it takes to chart and gives them more time with patients,” said Tammy S. Hogue, a registered nurse at the heart hospital (Paperless, 2004, 449) . This in conjunction with the use of these e doctors would allow for patients to become more involved with the healthcare process. This will allow those who have access or authorization such as health care professionals in different fields to view and share medical records about mutual patients in order for them, as well as the patient, to better understand their medical standing.
The issue of accessibility to healthcare is not only addressed through the internet but also the government’s ability to provide affordable solutions to patients. As the population of the US gains access to affordable healthcare solutions, there will be an influx in patient care in doctors offices and emergency rooms even in the case of non emergencies. As stated in Journal of Biomedical Informatics, “This type of telemedicine system guarantees patient supervision while reducing costs (enabling more autonomous patient care and avoiding hospital overflows). Furthermore, patients’” quality of life and empowerment are improved” (Lasierra, N., Alesanco, A., Guillén, S., & García, J, 2013, pg 516). This can only be done if patients are educated correctly on preventative measures and health care practices. This will allow for a healthier population with greater accessibility to healthcare professionals.

 
“Looking for a Similar Assignment? Order now and Get 10% Discount! Use Code “Newclient”

The post (HEALTHCARE) about EMR/EHR now and in 2025 appeared first on Psychology Homework.

(JMC) Introduction to Race & Media Essay

THIS IS MY COURSE FINAL, I NEED A PLUS QUALITY WORK ON THIS PAPER. PLEASE LOOK ALL OVER ALL OF THE DESCRIPTION & THE GUIDELINE ATTACHMENT FILE. THIS IS VITAL TO MY GRADUATION.
Course: Introduction to Race & Media
Due Date: 12/8/18 
Format: APA
2,000 Word Paper (DO NOT GO OVER 2,000 WORDS), I WANT 2K on the dot.
Turn it in will be enforced
Include Reference Page 
Double space, 12-point, 1-inch borders 
I Have attached a Guideline Microsoft word document along with this post that goes into more detail of what the assignment is over.
 
 
“Looking for a Similar Assignment? Order now and Get 10% Discount! Use Code “Newclient”

The post (JMC) Introduction to Race & Media Essay appeared first on Psychology Homework.